12/04

SGU 106:The equation

最近做了一下SGU106这道题,本来以为是一道很简单的数学题,结果就死活Accept不了……经过几个星期的奋战、参考了别人的程序终于解决了问题。

首先我们可以通过扩展欧几里德算法计算出符合该方程的一组解,之后根据数论推出的公式就可以的解数:

\(\)

\(\)

这个公式有一点参数方程的味道,在算出两侧最大的k以后相减即可。顺便说一句,我感觉上面我被链接解题报告的那位仁兄的程序似乎有些问题,尽管程序都能Accept,但我觉得他的理解有问题:在最开始的特殊情况判断的时候,如果a和b有且仅有一个为零,则应该输出的是其在范围内的长度,而不是1,Saratov State University没有在这里设点,因此没有出现问题。

我当初是ceil()/floor()这两个取整函数写错了,囧死了……其实PASCAL在竞赛的时候可以使用math库,里面都有。

program
    sgu106;
var
    i,j,k:int64;
    a,b,oa,ob,c,x1,x2,y1,y2:int64;
    x,y:int64;
    tx,ty:int64;
procedure swap(var a,b:int64);
    var
     t:int64;
    begin
     t:=a;
     a:=b;
     b:=t;
    end;
function min(a,b:int64):int64;
    begin
     if a>b
      then
       min:=b
      else
       min:=a;
    end;
function max(a,b:int64):int64;
    begin
     if a>b
      then
       max:=a
      else
       max:=b;
    end;
function ex_euclid(a,b:int64;var x,y:int64):int64;
    begin
     if b<>0
      then
       begin
        ex_euclid:=ex_euclid(b,a mod b,x,y);
        x:=x-(a div b)*y;
        swap(x,y);
       end
      else
       begin
        x:=1;
        y:=0;
        ex_euclid:=a;
       end;
    end;
function ceil(a,b:int64):int64;
    var
     c:int64;
    begin
     c:=a div b;
     if (a mod b)*b>0
      then
       ceil:=c+1
      else
       ceil:=c;
    end;
function floor(a,b:int64):int64;
    var
     c:int64;
    begin
     c:=a div b;
     if (a mod b)*b<0 then floor:=c-1 else floor:=c; end; begin readln(a,b,c); readln(x1,x2); readln(y1,y2); oa:=a; ob:=b; c:=-c; if (x1>x2)or(y1>y2)
     then
      begin
       writeln(0);
       halt;
      end;
    if (b=0)and(a=0)
     then
      begin
      if (c=0)
       then
        writeln(abs(x2-x1+1)*abs(y2-y1+1))
       else
        writeln(0);
      halt;
      end;
    if b=0
     then
      begin
      if (c mod a=0)and(c div a>=x1)and(c div a<=x2) then writeln(abs(y2-y1+1)) else writeln(0); halt; end; if a=0 then begin if (c mod b=0)and(c div b>=y1)and(c div b<=y2)
       then
       writeln(abs(x2-x1+1))
       else
       writeln(0);
      halt;
      end;
    tx:=1;
    ty:=1;
    if a<0
     then
      tx:=-tx;
    if b<0
     then
      ty:=-ty;
    if c<0
     then
      begin
       tx:=-tx;
       ty:=-ty;
      end;
    a:=abs(a);
    b:=abs(b);
    c:=abs(c);
    k:=ex_euclid(a,b,x,y);
    if c mod k<>0
     then
      begin
       writeln(0);
       halt;
      end;
    x:=x*c div k;
    y:=y*c div k;
    x:=x*tx;
    y:=y*ty;
    a:=oa div k;
    b:=ob div k;
    if (a<0)
     then
      swap(y1,y2);
    if (b<0) then swap(x1,x2); j:=max(ceil(x1-x,b),ceil(y-y2,a)); k:=min(floor(x2-x,b),floor(y-y1,a)); if k>=j
     then
      writeln(k-j+1)
     else
      writeln(0);
end.
 

*上述代码引用时请注明本文链接。

 1. victordu:呵呵,谢谢您的关注,不过貌似是您理解错了。
  题目让求的是解的个数,不要忘了这是一个二元方程,因此解是二元组的形式;当a、b中某一个为零的时候,即表示和它相乘的未知数不受限制,所以解应该是长度。
  不过我发现我的日志里面错别字很多呢,赶紧改改。
  如果您还有什么想法,欢迎您提出。

 2. “如果a和b有且仅有一个为零,借应该输出的时其在范围内的长度,而不是1“
  只有一个为零的时候是一个一元一次方程 当然只有一个解拉 糊涂了吧您